Enzym - CYP2B6

Geschikte farmapas opties:

Bestel een test Farmapas Volledig

Of bestel een test specifiek voor dit enzym

Bestel een test Losse enzymtest